กรมรบพิเศษที่ 3

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
3sor.gif

ในระหว่างปี พ.ศ.2514 - พ.ศ.2515 ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง มีแนวความคิดที่ปรับปรุงหน่วยอาสาสมัครให้เป็นกำลังพลที่เข้มแข็งในการป้องกัน และปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ภายในประเทศ กองทัพบกโดยศูนย์สงครามพิเศษ ได้ใช้กำลังของกองรบพิเศษ (พลร่ม) ที่ 1, 2 ไปสนับสนุนการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ในการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จำเป็นที่จะต้องใช้กำลังหน่วยรบพิเศษยังมีอีกหลายประการ ดังนั้นกองทัพบกจึงได้จัดตั้งกองรบพิเศษ (พลร่ม)ที่ 3 ขึ้น

ซึ่งพอสรุปตั้งแต่เริ่มจัดตั้งหน่วยจนถึงปัจจุบันได้ดังนี้.-

 • เมื่อปี พ.ศ.2515 จัดตั้งกองรบพิเศษ (พลร่ม) ที่ 3 ตามคำสั่ง ทบ.ลับ (เฉพาะ)ที่ 154/15 ลง 4 ธ.ค.15 เรื่องการจัดตั้ง และขยายหน่วยทหาร
 • เมื่อ 8 พ.ค.16 จัดตั้งกองบังคับการชั่วคราว ณ อาคารเลขที่ 52/94 ภายในศูนย์สงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จว.ลพบุรี
 • เมื่อ 5 ก.ย.17 ได้ย้ายจากอาคารชั่วคราวเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งถาวรในปัจจุบัน ณ อาคารเลขที่ 1/16 หมู่ที่ 1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพบุรี
 • เมื่อปี พ.ศ.2525 กองทัพบกได้จัดตั้งกองพลรบพิเศษที่ 1 ขึ้น และได้รับมอบการบังคับบัญชากองรบพิเศษ (พลร่ม) ซึ่งเดิมเป็นหน่วยขึ้นตรงศูนย์สงครามพิเศษ มาเป็นหน่วยขึ้นตรงกองพลรบพิเศษที่ 1
 • เมื่อปี พ.ศ.2526 กองทัพบกออกคำสั่ง ทบ.ลับ (เฉพาะ)ที่ 29/26 ลง 27 ม.ค.26 เรื่อง แปรสภาพกองรบพิเศษ ( พลร่ม) เป็น กรมรบพิเศษ ซึ่งมีผลให้ กองรบพิเศษ (พลร่ม)ที่ 3 เป็น กรมรบพิเศษที่ 3 ใช้นามย่อว่า “ รพศ.3" เครื่องหมายสังกัด “ รพศ.3"
 • เมื่อปี พ.ศ.2543 กองทัพบก ออกคำสั่ง ลับ (เฉพาะ) ที่ 124/43 ลง 1 พ.ย.43 เรื่องปิดการบรรจุ และปรับการบังคับ บัญชา หน่วยรบพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2544 ซึ่งมีผลให้ กองพันจู่โจม และกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ( ฉก.90) เดิมเป็นหน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โอนเป็นหน่วยขึ้นตรงของ กรมรบพิเศษที่ 3
 • เมื่อ 6 มี.ค.44 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้มอบการบังคับบัญชา กองพันจู่โจมและกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ ( ฉก.90) ให้เป็นหน่วยขึ้นตรง กรมรบพิเศษที่ 3

Contents

ภารกิจหน่วย

 • การปฏิบัติภารกิจโดยตรง
 • การลาดตระเวนพิเศษในการสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้อง
 • การต่อสู้การก่อการร้าย
 • กิจกรรมพิเศษอื่นๆ

วันสถาปนาหน่วย

 • วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี

เกียรติประวัติของหน่วย

 • รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 22
 • ปฏิบัติงานโครงการบางระจัน 24 , 25
 • ปฏิบัติภารกิจพื้นที่ช่องช้างปี 25 (ยุทธการใต้ร่มเย็น 9) จากการปฏิบัติงานที่กล้าหาญและเด็ดเดี่ยวจนบรรลุภารกิจด้วยดี พ.ต.ไพโรจน์ ธีระภาพ (ยศในขณะนั้น) ได้รับพระราชทานเหรียญรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงานประเทศติมอร์ตะวันออก
 • ปฏิบัติงานประเทศอัฟกานิสถาน
 • ปฏิบัติงานประเทศอิรัก
 • ปฏิบัติงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายนามผู้บังคับบัญชา

ขณะเป็น กองรบพิเศษ (พลร่ม)ที่ 3

 • พ.อ.บำรุง ดิษบรรจง พ.ศ.2516 - พ.ศ.2521
 • พ.อ.ชิน สิทธิวรรณ พ.ศ.2521 - พ.ศ.2526

ขณะเป็น กรมรบพิเศษที่ 3

 • พ.อ.หาญ เพไท พ.ศ.2526 - พ.ศ.2526
 • พ.อ.ฉลองชัย แย้มสระโส พ.ศ.2526 - พ.ศ.2530
 • พ.อ.พีรพล รักเรียนรบ พ.ศ.2530 - พ.ศ.2535
 • พ.อ.ไพโรจน์ ดวงนภา พ.ศ.2535 - พ.ศ.2539
 • พ.อ.อภิสิทธิ ์ วีระบูล พ.ศ.2539 - พ.ศ.2542
 • พ.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช พ.ศ.2542 - พ.ศ.2544
 • พ.อ.บุญชู เกิดโชค พ.ศ.2544 - พ.ศ.2545
 • พ.อ.ธีระพงศ์ อุไรเลิศ พ.ศ.2545 - พ.ศ.2547
 • พ.อ.ชัยชนะ นาคเกิด พ.ศ.2547 - พ.ศ.2551
 • พ.อ.วินัย ฉ้งทับ พ.ศ.2551 ถึงปัจจุบัน

หน่วยภายใต้บังคับบัญชา

ข้อมูลเพิ่มเติม