กองพลทหารราบที่ 9

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Surasee 9.gif
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลงในปี พ.ศ.๒๔๘๔ เวียดนามได้ประกาศที่จะต่อสู้กับฝรั่งเศสเพื่อให้เวียดนามหลุดพ้นจากสภาพการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

ได้มีการสู้รบกันอย่างหนัก เป็นเวลาถึง ๘ปี จนกระทั่ง ประเทศฝรั่งเศสยอมรับความปราชัยและได้มีการลงนามใน "อนุสัญญาเจนีวา พ.ศ.๒๔๙๗" ที่กรุงเจนีวา
พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ส่งกำลังทหารเข้าไปปฏิบัติการในเวียดนามใต้ พร้อมด้วยกำลังทหารของพันธมิตร อีก ๖ คือ
ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สเปน, ฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้และประเทศไทย สงครามเวียดนามจึงได้เริ่มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติหลักการให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่รัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนาม จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้น เรียกว่า "กรมทหารอาสาสมัคร" (กรม อสส.)

มีภารกิจในการรบเป็นหลักและปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเป็นรอง ถือว่าเป็นกองกำลังทหารไทยหน่วยแรก ที่ปฏิบัติการรบในเวียดนาม ได้สมญานามว่า "จงอางศึก"
หลังจากที่กรมทหารอาสาสมัครเดินทางไปปฏิบัติการรบในสาธารณรัฐเวียดนามเป็นเวลา ๑ ปี

กองทัพบกได้มอบให้คณะกรรมการพิจารณาเตรียมการส่งกำลังไปผลัดเปลี่ยน รมทหารอาสาสมัครและเพิ่มเป็น ๑ กองพลทหารอาสาสมัคร เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2511

จึงมีคำสั่งจัดตั้ง "กองพลทหารอาสาสมัคร " บรรจุมอบเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก มีที่ตั้งปกติ ณ ค่ายกาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
และไปปฏิบัติการรบ ในสาธารณรัฐเวียดนามมีสมญานามเป็น ที่รู้จักกัน ในนามว่า "กองพลเสือดำ"

เมื่อวัน ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔ กองทัพบกได้ออกคำสั่งตั้งกองพลใหม่ขึ้นบริเวณตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยแปรสภาพกองพลทหารอาสาสมัคร " กองพลเสือดำ"

เป็นกองพลใหม่ขนานนามว่า "กองพลที่ ๙" เหตุผลว่าเป็นครบรอบปี ๒๔ แห่งวันรัชดาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ ๙ และเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๗
กองทัพบกได้ขนานนามค่ายที่ตั้ง กองพลที่ ๙ ว่า "ค่ายกาญจนบุรี"

ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ กองทัพบกได้ออกคำสั่งให้เปลี่ยนนามจากหน่วยเดิมกองพลที่ ๙ เป็นกองพลทหารราบที่ ๙ เป็นกองพลเดียวในกองทัพบกที่มีหน่วยขึ้นตรง

อยู่ในพื้นที่เดียวกันบนเนื้อที่ประมาณ ๖๖,๗๕๒ ไร่ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๓ กองทัพบกได้มีประกาศขอพระราชทานเปลี่ยนนามค่ายใหม่จากเดิมค่ายกาญจนบุรี เป็น "ค่ายสุรสีห์"
อันเนื่องมาจากสถานที่ตั้ง กองพลทหารราบที่ ๙ เดิมเป็นสมรภูมิสงคราม ทุ่งลาดหญ้าใน สงครามเก้าทัพ เมื่อ พ.ศ.๒๓๒๘ กองทัพไทย โดย สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ ๑ (เจ้าพระยาสุรสีห์) เป็นแม่ทัพได้มีชัยชนะแก่ข้าศึกได้อย่างสมบูรณ์ โดยทำการรบแตกหัก ณ พื้นที่ตั้งค่ายสุรสีห์แห่งนี้

Contents

ประวัติการปฏิบัติราชการสนาม ของกองพลทหารราบที่ ๙

๑. ค.ศ.1968 - ค.ศ.1970 SOUTH VIETNAM (ปฏิบัติการรบในเวียดนามใต้ "กองพลเสือดำ")
๒. พ.ศ.๒๕๑๕ - พ.ศ.๒๕๑๖ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย (ปฏิบัติการตามแผนยุทธการสามชัย)
๓. พ.ศ.๒๕๑๖ - พ.ศ.๒๕๑๗ เชียงราย พะเยา น่าน (ปราบปราม ผกค.)
๔. พ.ศ.๒๕๑๗ - พ.ศ.๒๕๒๔ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย (ปราบปราม ผกค.)
๕. พ.ศ.๒๕๒๔ -พ.ศ.๒๕๒๕ ปราจีนบุรี (ภารกิจป้องกันชายแดนด้านตะวันออกในเขต ทภ.๑)
๖. พ.ศ.๒๕๒๖ - พ.ศ.๒๕๒๗ ประจวบคีรีขันธ์ (ลดเงื่อนไขสงครามการปฏิบัติของพรรคคอมมิวนิตส์ แห่งประเทศไทย )
๗. พ.ศ.๒๕๒๙ - พ.ศ.๒๕๓๐ อ.ทองผาภูมิ (ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ๑๒)
๘. พ.ศ.๒๕๓๑ อ.สังขละบุรี (ป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย กรณีการแย่งพื้นที่ อ.พญาตองซู ของ ชกน.)
๙. ค.ศ.1989 - ค.ศ.1999 SOUTH KOREA (หน่วยแยก ทบ.ไทย ประจำบก.สหประชาชาติ)
๑๐. พ.ศ.๒๕๓๘ - ปัจจุบัน ชายแดนด้านตะวันตกกาญจนบุรี ถึง ประจวบคีรีขันธ์
๑๑. ค.ศ.2002 EAST TIMOR (กกล.รักษาสันติภาพ ๙๗๒ ไทย/ติมอร์)
๑๒. ค.ศ.2003 - ค.ศ.2004 IRAQ (ชุดทหารเสนารักษ์ร่วมปฏิบัติภารกิจใน กกล.ฉก.๙๗๖ ไทย/อิรัก)
๑๓. พ.ศ.๒๕๔๗ ชุมพร-ระนอง (สนับสนุน ทภ.๔ ในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศชายแดนไทยพม่า)
๑๔. พ.ศ.๒๕๔๗ - ปัจจุบัน ยะลา (แก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ส่วนทหารใต้บังคับบัญชา

 • กรมทหารราบที่ 9 (ร.9)
 • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 (ร.9พัน1)
 • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 9 (ร.9พัน2)
 • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 9 (ร.9พัน3)
 • กรมทหารราบที่ 19 (ร.19)
 • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 19 (ร.19พัน1)
 • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 19( ร.19พัน2)
 • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 (ร.19พัน3)
 • กรมทหารราบที่ 29 (ร.29)
 • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 (ร.29พัน1)
 • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 (ร.29พัน2)
 • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 (ร.29พัน3)
 • กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9 (กรม สน.พล.ร.9)
 • กองพันทหารขนส่ง กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 (พัน.ขส.กรม.สน.พล.ร.9)
 • กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9 (พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.9)
 • กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่9 (พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.9)
 • กองพันทหารม้าที่ 19 (ม.พัน.19)
 • กองพันทหารช่างที่ 9 (ช.พัน.9)
 • กองพันสื่อสารที่ 9 (ส.พัน.9)
 • กองร้อยสารวัตรทหาร กองพลทหารราบที่ 9 (ร้อย.สห.พล.ร.9)
 • จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี (จทบ.ก.จ.)
 • กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9
 • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 (ป.พัน.9)
 • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 (ป.พัน.19)
 • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 109(ป.พัน.109)
 • กองร้อยบิน กองพลทหารราบที่ 9 (ร้อยบิน พล.ร.9)
 • กรมทหารพรานที่ 14

รายนามผู้บังคับการกองพลทหารราบที่ 9 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

1.พล.ต.เอื้อม จิรพงศ์
2.พล.ต.อรุณ ทวาทศิน
3.พล.ต.ยุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค
4.พล.ต.เทียบ กรมสุริยศักดิ์
5.พล.ต.เสริม คงสุวรรณ
6.พล.ต.สินธุ เกิดสมบุญ
7.พล.ต.สมคิด จงพยุหะ
8.พล.ต.เชิดชาย ธีรัทธานนท์
9.พล.ต.มงคล อัมพรพิสิฎฐ์
10.พล.ต.วัฒนา สรรพานิช
11.พล.ต.วัฒนา บุญญะสิทธิ์
12.พล.ต.สุวินัย บริบูรณ์นางกูล
13.พล.ต.วินิจ กระจ่างสนธิ์
14.พล.ต.ฉลอง โชติกะคราม
15.พล.ต.ทวีป สุวรรณสิงห์
16.พล.ต.พรชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
17.พล.ต.สัญชัย รัชตะวรรณ
18.พล.ต.มานะ ประจักษ์จิตต์
19.พล.ต.สมเกียรติ สุทธิไวยกิจ
20.พล.ต.อดุล อุบล
21.พล.ต.เด่นชัย เชวงโชติ
22.พล.ต.อุดมเดช สีตบุตร
23.พล.ต.อุทิศ สุนทร ผบ.พล.ร.9 คนปัจจุบัน


ภารกิจ

กองพลทหาร ราบที่ ๙
             ทำหน้าที่ในการจัดกำลังรบหลัก เพื่อปฏิบัติตามแผนการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงภายใน, การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และเข้าร่วมในการ พัฒนาประเทศ

กองกำลังสุรสีห์
            ป้องกันประเทศตามแนวชายแดน ไทย – พม่า และ รักษาความมั่นคงภายใน ครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ความยาวทั้งสิ้นประมาณ ๘๔๖ กม. เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วน แยกที่ ๒
            วางแผน อำนวยการ สั่งการ ประสานงานด้านความมั่นคงภายใน  ๓  แผนงาน ได้แก่ งานจัดระเบียบและเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติด  และงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในพื้นที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี, ราชบุรี เพชรบุรี  และ ประจวบคีรีขันธ์ และดำเนินการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงตามที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ มอบหมาย

พล.ร.๙  :  เป็นหน่วยพร้อมรบ ระดับ ๑  มีลักษณะเด่น ๆ ที่สำคัญ ดังนี้
                 - มีโครงสร้างการจัดที่อ่อนตัว ต่อการรับภารกิจหลากหลายรูปแบบ
                 - มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ทางยุทธศาสตร์สูง เมื่อได้รับการสนับสนุนด้วยอากาศยาน
                 - มีความต้องการการส่งกำลังบำรุงน้อยกว่า เมื่อเทียบกับกองพลแบบอื่นๆ
                 - มีอำนาจกำลังรบสูง ในลักษณะของทหารราบเบา
                 - มีความต้องการเวลาและการเตรียมการในการตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจน้อยกว่า กองพลแบบอื่นๆ

- มีคุณค่าทางยุทธการต่อสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ขีดความสามารถ :
                - สามารถทำการรบเป็นอิสระได้นาน  ๔๘  ชั่วโมง โดยไม่ต้องมีการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติม
                - ปฏิบัติการในภูมิประเทศ และลมฟ้าอากาศที่ยากลำบากได้
                - ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม และการยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศได้อย่างจำกัด
                - ปฏิบัติการแทรกซึม เข้าหรือออกจากสนามรบได้อย่างกว้างขวาง