กองพันจู่โจม

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search

ด้วยกองทัพบกไม่มีหน่วยที่ได้รับมอบภารกิจให้ปฏิบัติโดยตรงเป็นหลัก โดยเฉพาะในพื้นที่นอกประเทศในลักษณะที่มีความคล่องตัว รวดเร็วและจู่โจม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบงานการสงครามพิเศษ โดยมีกองพลรบพิเศษที่ 1 เป็นหน่วยปฏิบัติหลัก ดังนั้นเพื่อให้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีหน่วยกำลังรบที่ใช้การปฏิบัติภารกิจโดยตรงนอกประเทศ และเป็นหน่วยพร้อมรบที่สามารถปฏิบัติการได้รวดเร็ว จู่โจมอันจะทำให้กองทัพบกสามารถควบคุมสถานการณ์การรบหรือเปลี่ยนแปลง สถานการณ์รบให้ฝ่ายเราได้เปรียบเหนือฝ่ายตรงข้าม เช่นสถานการณ์บริเวณช่องบก หรือบ้านร่มเกล้า กองทัพบกจึงอนุมัติให้จัดตั้ง กองพันจู่โจม ชื่อย่อ “ พัน.จจ.” ขึ้น ซึ่งพอสรุปตั้งเริ่มจัดตั้งหน่วยจนถึงปัจจุบันได้ ดังนี้.-

 • เมื่อปี พ.ศ.2531 จัดตั้งกองพันจู่โจม ตามคำสั่ง ทบ. ลับ ที่ 121/31 ลง 31 มิ.ย.31 เรื่องการจัดตั้งกองพันจู่โจม ใช้อัตราการจัดของกองพันรบพิเศษ ( อจย. หมายเลข 33 - 105 ) ใช้เพื่อพราง โดยมีการจัดหน่วยและประกอบกำลัง ดังนี้.-
  • บก.และ ร้อย.บก.พัน.จจ. จัดตาม อจย.หมายเลข 33 - 106 ( 9 มิ.ย.24)
  • ร้อย.จจ.จำนวน 3 กองร้อย จัดตาม อจย.หมายเลข 33 - 107 ( 9 มิ.ย.24)
 • เมื่อปี พ.ศ.2531 จัดตั้ง กองบังคับการชั่วคราว ณ อาคารของ กรมรบพิเศษที่ 2 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จว.ลพบุรี
 • เมื่อปี พ.ศ. 2535 ย้ายจากอาคารชั่วคราว เข้าที่ตั้งแห่งใหม่ซึ่งเป็นที่ตั้งถาวรในปัจจุบัน ณ อาคารเลขที่ 255 หมู่ที่ 1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพบุรี
 • เมื่อปี พ.ศ.2535 นสศ.ออกคำสั่งที่ 39/35 ลง 1 ต.ค.35 เรื่อง การมอบโอนการบังคับบัญชากองร้อยปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งมีผลให้ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ (ฉก.90) เดิมเป็นหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มาเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองพันจู่โจม
 • เมื่อปี พ.ศ.2537 กองทัพบก ออกคำสั่ง ลับ (เฉพาะ)ที่ 17/37 ลง 18 ก.พ.37 ซึ่งมีผลให้ปิดการบรรจุกำลังพล กองร้อยจู่โจมที่ 3
 • เมื่อปี พ.ศ.2539 กองทัพบกออกคำสั่ง ลับ (เฉพาะ)ที่ 106/32 ลง 21 ก.ค.32 ซึ่งมีผลให้การจัดหน่วย พัน.จจ. เดิมจัดตามอัตรากองพันรบพิเศษ เป็นให้จัดหน่วยตาม อจย.หมายเลข 33 - 15 ( 24 มิ.ย.31 ) ซึ่งทำให้ พัน.จจ. มีการจัดหน่วย/การประกอบกำลัง ดังนี้.-
  • บก.และ ร้อย.บก.พัน.จจ. จัดหน่วยตาม อจย.33 - 16 ( 24 มิ.ย.31)
  • ร้อย.จจ.ที่ 1 และ 2 จัดหน่วยตาม อจย.33 - 17( 24 มิ.ย.31)
  • ฉก.90 บรรจุมอบให้เป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อ พัน.จจ.
 • การบรรจุกำลัง กำหนดให้ พัน.จจ.บรรจุกำลังพลตามอัตราลด ซึ่งตาม อจย.หมายเลข 33 - 17 ( 24 มิ.ย.31)ให้บรรจุกำลังพล ได้ 2 มว.จจ./1 ร้อย.จจ. ( ปิดการบรรจุ ร้อย.จจ.ที่ 3) ทำให้ ร้อย.จจ.ที่ 1 และ ร้อย.จจ.ที่ 2 สามารถบรรจุกำลังได้เพียง กองร้อยละ 2 มว.จจ.
 • เมื่อปี พ.ศ.2543 กองทัพบก ออกคำสั่งลับ (เฉพาะ)ที่ 83/43 ลง 11 ส.ค.43 ซึ่งมีผลให้เปิดการบรรจุ มว.จจ.ที่ 3 ให้แก่ ร้อย.จจ.ที่ 1 และ ร้อย.จจ.ที่ 2
 • เมื่อปี พ.ศ.2543 กองทัพบก ออกคำสั่งลับ (เฉพาะ) ที่ 124/43 ลง 1 พ.ย.43 เรื่องปิดการบรรจุและปรับการบังคับบัญชาหน่วยรบพิเศษ ประจำปี 2544 ซึ่งมีผลให้กองพันจู่โจม และกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ (ฉก.90) เดิมเป็นหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มาเป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมรบพิเศษที่ 3

Contents

ที่ตั้งหน่วย

 • กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพบุรี

ภารกิจหน่วย

 1. ปฏิบัติการรบแบบจู่โจมต่อที่หมายทางยุทธวิธีและทางยุทธศาสตร์ในสถานการณ์การรบตามแบบและการรบนอกแบบ
 2. ปฏิบัติการพิเศษเพื่อเสริมมาตรการรักษาความมั่นคงภายใน

วันสถาปนาหน่วย

 • วันสถาปนาหน่วย : 21 มิ.ย.ของทุกปี

เกียรติประวัติของหน่วย

รายนามผู้บังคับบัญชา

 • พ.ท.นนท์เกษม ขำเกษม ตั้งแต่ พ.ศ.2531 - พ.ศ.2533
 • พ.ท.มนตรี อุมารี ตั้งแต่ พ.ศ.2533 - พ.ศ.2537
 • พ.ท.บุญชู เกิดโชค ตั้งแต่ พ.ศ.2537 - พ.ศ.2540
 • พ.ท.สุนัย ประภูชะเนย ์ ตั้งแต่ พ.ศ.2540 - พ.ศ.2543
 • พ.ท.ชนินทร์ โตเลี้ยง ตั้งแต่ พ.ศ.2543 - พ.ศ.2544
 • พ.ท.สุ รัฐ พรงาม ตั้งแต่ พ.ศ.2544 - พ.ศ.2546
 • พ.ท.ชาติชาย ชัยเกษม ตั้งแต่ พ.ศ.2546 - พ.ศ.2550
 • พ.ท.วินัย พิมาย ตั้งแต่ พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม