จาตุรนต์ ฉายแสง

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Jaturont.jpg

ด้วยเหตุที่บิดาเป็นนักการเมือง ทำให้นายจาตุรนต์ ฉายแสง ได้รับรู้ถึงความเป็นอยู่ของผู้คนที่มีความแตกต่างและหลากหลาย จนเกิดความสนใจทางการเมืองอย่างไม่รู้ตัว เมื่อเขาเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมนักศึกษา การออกค่ายอาสาพัฒนา และได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษามาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีบทบาทสำคัญในการนำนักศึกษาเข้าร่วมเคลื่อนไหวต่อต้านอำนาจเผด็จการ จนนำไปสู่เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 จาตุรนต์ ได้เข้าป่าร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสำนัก 61 บนเทือกภูพยัคฆ์ ฐานที่มั่นน่านเหนือ โดยใช้ชื่อจัดตั้ง สหายสุภาพ ช่วงนั้นเขาดำรงตำแหน่งกรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบที่ตั้งอยู่ในสำนักนี้ด้วย

ในช่วงที่ทำงานในป่า เขาได้เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อธิปัตย์ ร่วมกับ พิรุณ ฉัตรวนิชกุล (สหายขวาน) อดีตนายกสโมสรนึกศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2514 และ บุญส่ง ชเลธร กบฎ 14 ตุลา และผู้ก่อตั้งพรรคสัจจธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ[1]

จาตุรนต์ ก้าวเข้าสู่การเมืองครั้งแรกจากการชักชวนของผู้เป็นพ่อให้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี 2529 ในนาม พรรคประชาธิปัตย์และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ฉะเชิงเทราสมัยแรก และสมัยที่ 2 ในปี 2531 ต่อมาได้ย้ายมาสังกัดพรรคความหวังใหม่ และได้รับการเลือกตั้งต่อเนื่องกันมาโดยตลอด จนกระทั่งในการเลือกตั้งปี 2544 จาตุรนต์ได้เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อสังกัดพรรคไทยรักไทย จนกระทั่งเกิดรัฐประหารในปี 2549

หลังจากนั้นจาตุรนต์เข้ารับตำแหน่งรักษาการณ์หัวหน้าพรรคไทยรักไทย จนกระทั่งเกิดคดียุบพรรคไทยรักไทย

นายจาตุรนต์ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากคดียุบพรรคพรรคไทยรักไทย เคยได้รับการคัดเลือกจากนิตยสารเอเชียวีคให้เป็น 1 ใน 20 ผู้นำชาติเอเชียที่มีบทบาทโดดเด่นในศตวรรษที่ 20

เขาเป็นผู้ก่อตั้ง สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย (Institute of Democratization Studies, IDS)

Contents

ข้อมูลทั่วไป

 • เกิดวันที่ : 1 มกราคม 2499
 • สถานที่เกิด : อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ชื่อบิดา-มารดา : นายอนันต์ ฉายแสง และ นางเฉลียว ฉายแสง

ประวัติการศึกษา

 • ประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • อุดมศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เรียน 4 ปี)
 • ปริญญาตรี และปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์จาก State University of New York สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก ได้รับทุน Teaching American University Washington D.C. USA เรียนต่อระดับปริญญาเอก จนสอบประะมวลความรู้ (Comprehensive) แต่ไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์ เนื่องจากต้องกลับประเทศไทยเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2529 และได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.

ประสบการณ์การเมือง

 • พ.ศ. 2535 - 2538 โฆษกพรรคความหวังใหม่
 • พ.ศ. 2540 - 2542 รองเลขาธิการพรรคความหวังใหม่
 • พ.ศ. 2542 - 2544 เลขาธิการพรรคความหวังใหม่
 • พ.ศ. 2544 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
 • ประธานกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กยต.)
 • กรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)
 • รองประธานกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก

ประสบการณ์ด้านการบริหาร

 • พ.ศ. 2539-2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)
 • พ.ศ. 2544 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2545
  • มีนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  • ตุลาคม รองนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2548
  • เมษายน รองนายกรัฐมนตรี
  • สิงหาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (จนถึงเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549)
 • พ.ศ. 2549 รักษาการณ์หัวหน้าพรรคไทยรักไทย แทน พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

เกียรติประวัติ

 • รางวัล "นักการเมืองมาตรฐานแห่งปี 2542” - สมัชชา สสร.แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2542 หนึ่งใน 20 ผู้นำชาติในเอเชีย ที่มีบทบาทในศตวรรษที่ 20 - นิตยสารเอเชียวีค (Asia Week)
 • พ.ศ. 2542 หนึ่งใน 4 ผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศไทย - นิตยสารต่างประเทศ [นิตยสารอะไร?]
 • พ.ศ. 2543 แขกของรัฐบาลออสเตรเลียในฐานะนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและทำประโยชน์ในสังคม - เป็นนักการเมืองคนที่ 4 ของประเทศไทย
 • พ.ศ. 2545 รางวัล “ลี กวน ยิว” - ประเทศสิงคโปร์ เป็นคนไทยคนที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนี้ (คนแรกคือ พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2538)
 • พ.ศ. 2546 โล่เกียรติคุณในฐานะผู้ประสานการประชุมร่วมรัฐสภาอาเซียนกับองค์การสหประชาชาติ - The Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development (AFPPD)
 • พ.ศ. 2547 รางวัล "บุคคลผู้มีอิทธิพลต่อสังคมไทย" (Thailand key's maker) ปี พ.ศ. 2546 - จากการโหวตของประชาชนผ่านคลื่น 101 News Channel ด้วยผลงานการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์

อ้างอิง

 1. คนตุลาตายแล้ว , สำนักพิมพ์สาริกา, แคน สาริกา

ข้อมูลเพิ่มเติม