ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Thammarak.jpg

พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เกิดเมื่อ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด สมรสกับนางวนิดา อิศรางกูร ณ อยุธยา

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนประชาวิทยา และโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชั้นเตรียมอุดมปีที่ 1 จากโรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 10 และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 34


Contents

ข้อมูลทั่วไป

 • ภูมิลำเนาเกิด : ร้อยเอ็ด
 • เกิดวันที่ : 22 กรกฎาคม 2481


การศึกษา

 • ประถมศึกษา : โรงเรียนประชาวิทยา, โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
 • มัธยมศึกษา : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร
 • พ.ศ. 2507 : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รุ่น 10) : วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • พ.ศ. 2507 : โรงเรียนทหารสื่อสาร : หลักสูตร ผบ.มว. (จปร.)
 • พ.ศ. 2508 : เหล่า ส.รร.ส.สส. : หลักสูตรชั้นนายร้อย
 • พ.ศ. 2509 : รร.ส.ทบ.สหรัฐ ฟอร์ต มอนมัท : หลักสูตรซ่อมศูนย์โทรศัพท์อัตโนมัติ และหลักสูตรนายทหารโทรศัพท์และโทรพิมพ์
 • พ.ศ. 2515 : เหล่า ส.รร.ส.สส. : หลักสูตรชั้นนายพัน
 • พ.ศ. 2516 : โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (รร.สธ.ท.บ.) : หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 52
 • พ.ศ. 2534 : หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 34)


การเมือง

 • พ.ศ. 2544 - 2545 : รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2545 - 2547 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2547 : รองนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2548 - 2549 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2548 - 2550 : รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย


การทำงาน

 • พ.ศ. 2507 : ผู้บังคับหมวด กองพันฝึกเบื้องต้นเหล่าสื่อสาร
 • พ.ศ. 2510 : ประจำแผนกทางสาย กองการสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร
 • พ.ศ. 2516 : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง พล. 3 ช่วยราชการ
 •  : ผู้ช่วยหัวหน้ากองข่าว ทภ. 2 สน. ประจำ รร. สธ.
 • พ.ศ. 2519 : หัวหน้าแผนกผลิตข่าวกรอง กองข่าว กรมข่าวทหารบก
 • พ.ศ. 2523 : ฝ่ายเสนาธิการ กรมข่าวทหารบก
 • พ.ศ. 2524 : หัวหน้ากองข่าว กองทัพภาค 4
 • พ.ศ. 2526 : หัวหน้ากองข่าว กรมข่าวทหารบก
 •  : ช่วยราชการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการข่าว ศปก. ทบ.
 •  : ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร
 • พ.ศ. 2531 : ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2533 : หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2534 : ประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2535 : ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
 • พ.ศ. 2538 : ที่ปรึกษาพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2540 : ประธานกรรมการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)


ข้อมูลอ้างอิง