ปลอดประสพ สุรัสวดี

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
ปลอดประสพ.jpg

Contents

ช้อมูลทั่วไป

 • วันที่เกิด/สถานที่ 3 มีนาคม 2488 /กรุงเทพมหานคร
 • ศาสนา พุทธ
 • สถานภาพสมรส สมรส : นางธัญญา สุรัสวดี

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2511 ปริญญาตรี การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2513 ปริญญาโท บริหารการประมง Oregon Satate University สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2519 ปริญญาเอก นิเวศวิทยา University of Manitoba แคนาดา
 • พ.ศ. 2533 ปริญญา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • พ.ศ. 2534 ดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • พ.ศ. 2535 ดุษฎีบัณฑิต ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

 • เม.ย. 2532 - มิ.ย. 2540 อธิบดีกรมประมง
 • มิ.ย. 2540 - ต.ค. 2540 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ต.ค. 2540 - เม.ย. 2541 เลขาธิการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • เม.ย. 2541 - ต.ค. 2545 อธิบดีกรมป่าไม้
 • ต.ค. 2545 - เม.ย. 2547 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เม.ย. 2547 - มี.ค. 2548 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ผู้อำนวยการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี่
 • ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 • 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2533 มหาวชิรงกุฎ
 • พ.ศ. 2534 เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 3
 • พ.ศ. 2536 ทุติยจุลจอเกล้า
 • พ.ศ. 2538 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก