พรรคชาติไทยพัฒนา

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Charthaipattana.jpg

มีชื่อย่อภาษาไทย "ชทพ." ชื่อภาษาอังกฤษ Charthaipattana Party ชื่อย่อ "CP" จดแจ้งจัดตั้งพรรคเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 มีกรรมการบริหารพรรค 9 คน

พรรค ชาติไทยพัฒนามีเครื่องหมายพรรคเป็นรูปวงกลมมีแถบสีธงชาติไทยด้านบน มีชื่อพรรคชาติไทยพัฒนา ด้านล่างตรงกลางมีตัวอยู่ว่า "ชทพ." โดยมีความหมายว่า พรรคชาติไทยพัฒนาจะพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ภายใต้กรอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พรรคชาติไทยพัฒนาถูกก่อตั้งเพื่อรองรับการยุบพรรคชาติไทย

ล่าสุดมีข้อมูลว่า นายชุมพล ศิลปอาชา จะเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่[1]

Contents

ข้อมูลทั่วไป

ภาพที่ทำการพรรค
 • ชื่อภาษาอังกฤษ: Charthaipattana Party
 • ชื่อย่อ: ชพท, CP
 • วันจัดตั้งพรรค: วันที่ 18 เมษายน 2551
 • ที่ทำการพรรคตั้งอยู่ที่: เลขที่ 1 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 • เว็บไซต์: http://www.chartthaipattana.or.th

กรรมการบริหารพรรค

ชุดที่ 3 (27 มีนาคม 2552)

 1. ชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค
 2. กฤต รัตนคามินี รองหัวหน้าพรรค
 3. ถาวร จำปาเงิน รองหัวหน้า พรรค
 4. ปรีชา จั่นเพชร เลขาธิการพรรค
 5. ไชยวุฒิ เล็กสมบูรณ์ รองเลขาธิการพรรค
 6. อรรฆชัย ตระการศาสตร์ นายทะเบียน สมาชิกพรรค
 7. พวง รัตน์ ชัยบุตร เหรัญญิกพรรค
 8. วัชระ กรรณิการ์ โฆษกพรรค
 9. สุรชัย ทิณเกิด กรรมการบริหาร พรรค
 10. นุจรี ศิริสิงห์ กรรมการบริหาร พรรค

ชุดที่ 2 (24 มกราคม พ.ศ. 2552 - 27 มีนาคม 2552)

 1. นายชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค
 2. นายกฤต รัตนคามินี รองหัวหน้าพรรค
 3. นายปรีชา จั่นเพชร เลขาธิการพรรค
 4. นายถาวร จำปาเงิน รองเลขาธิการพรรค
 5. นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกพรรค
 6. นางพวงรัตน์ ชัยบุตร เหรัญญิกพรรค
 7. นายอรรฆชัย ตระการศาสตร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 8. นายประสาร เรืองสุขอุดม กรรมการบริหารพรรค
 9. นายสุรชัย ทิณเกิด กรรมการบริหารพรรค

ข่าวการคัดเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดที่สอง - ไทยรัฐ

ชุดที่ 1 (18 เมษายน พ.ศ. 2551 - 24 มกราคม พ.ศ. 2552)

 1. นายกฤต รัตนคามินี หัวหน้าพรรค
 2. นายมานะ อนันตธนวิทย์ รองหัวหน้าพรรค
 3. นายบรรหาร มณีลาภ เลขาธิการพรรค
 4. นายชำนาญ ผ่องสุวรรณ รองเลขาธิการพรรค
 5. นางสาวนฤมล ล้อมเขตร โฆษกพรรค
 6. นางสาวอัจฉรา หมื่นรักษ์ เหรัญญิกพรรค
 7. นางสาวมลฤดี มืดมาก นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 8. นางสาวบงกช อันตรเสน กรรมการบริหารพรรค
 9. นายชยุตม์ ชุมไชโย กรรมการบริหารพรรค

บุคคลสำคัญของพรรค

การร่วมรัฐบาลอภิสิทธิ์ 1

หลังจากคดียุบพรรคพลังประชาชนและพรรคชาติไทย ซึ่ง ส.ส. ของพรรคชาติไทยเดิมได้เข้าร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนา ทางพรรคก็เข้าร่วมรัฐบาลผสมของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ 1 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2551 โดยได้ตำแหน่งรัฐมนตรีดังนี้

การเลือกตั้ง ส.ส. 2554

อ่าน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2554‎

Chartthai-54.jpg

พรรคชาติไทยพัฒนาได้ชูนโยบาย "การเมืองไม่ขัดแย้ง สร้างแรงกระตุ้นเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี"

พรรคชาติไทยพัฒนาได้ผู้สมัคร ส.ส. เข้าร่วมกับพรรคในการเลือกตั้งปี 2554 หลายกลุ่ม ได้แก่

วันที่ 19 พ.ค. 2554 พรรคชาติไทยพัฒนาจับสลากได้หมายเลขผู้สมัครเบอร์ 21 และส่งผู้สมัครลงระบบบัญชีรายชื่อทั้ง 125 คน (รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. 54 พรรคชาติไทยพัฒนา)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 1. ชุมพล ศิลปอาชา รับไม้พี่นำพา "ชาติไทย"สาขา2
 2. 4 ยอดนักชก “เขาทราย-สมรักษ์-มนัส-เจริญทอง” ลง ส.ส. ชาติไทยพัฒนา

ข้อมูลอื่น