พรรคภูมิใจไทย

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Bhumjaithai small.jpg

มีชื่อย่อภาษาไทย "ภท" มีชื่อภาษาอังกฤษ Bhumjaithai Party ชื่อย่อ "BJT" จดแจ้งจัดตั้งพรรคเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 มีนายพิพัฒน์ พรมวราภรณ์ เป็นหัวหน้าพรรค นางมงคล ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค มีกรรมการบริหารพรรค 9 คน หัวหน้าพรรคคนปัจจุบันคือนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล

พรรคภูมิใจไทยถูกก่อตั้งเพื่อรองรับการยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย โดยในภายหลัง กลุ่มเพื่อนเนวิน ได้เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรค และเปิดตัวเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552[1]

Contents

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Bhumjaithai Party
 • ชื่อย่อ : ภท, BJT
 • วันก่อตั้งพรรค : 5 พฤศจิกายน 2551
 • จำนวนกรรมการบริหารพรรค : 9 คน
 • ที่ทำการพรรค: 134/245 ถนนนนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • คำขวัญพรรค: ประชานิยม สังคมเป็นสุข
 • สีประจำพรรค: สีน้ำเงินกรมท่า

คณะกรรมการบริหารพรรค

คณะกรรมการบริหารพรรค

ชุดที่ 2 (14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน)

เลือกตั้งในงานประชุมใหญ่ของพรรคที่สนามไทยญี่ปุ่น-ดินแดง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 โดยถือเป็นการร่วมงานระหว่างกลุ่มอดีตพรรคมัชฌมาเดิม และกลุ่มเพื่อนเนวินที่มาเข้าร่วมในภายหลัง อย่างไรก็ดีการจัดประชุมวันนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า แกนนำพรรคภูมิใจไทยเดิมในกลุ่มมัชฌิมา ทั้งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รวมทั้งนายเนวิน ชิดชอบ แกนนำกลุ่มเพื่อนเนวิน ไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมด้วยแต่อย่างใด[2]

 1. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค
 2. นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รองหัวหน้าพรรค คนที่ 1
 3. นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ รองหัวหน้าพรรค คนที่ 2
 4. นางพรทิวา นาคาศัย เลขาธิการพรรค
 5. นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค รองเลขาธิการพรรค คนที่ 1
 6. นายสนอง เทพอักษรณรงค์ รองเลขาธิการพรรค คนที่ 2
 7. นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ เหรัญญิกพรรค
 8. นายศุภชัย ใจสมุทร โฆษกพรรค
 9. นายพิพัฒน์ พรมวราภรณ์ นายทะเบียนพรรค
 10. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ กรรมการบริหารพรรค
 11. นายพันธพัฒน์ พัฒนะพัฒนา กรรมการบริหารพรรค
 12. นางนำพร วานิชชัง กรรมการบริหารพรรค[3]

ชุดที่ 1 (5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552)

 1. นายพิพัฒน์ พรมวราภรณ์ หัวหน้าพรรค
 2. นายนรวุฒิ นามเดช รองหัวหน้าพรรค
 3. นายมงคล ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค
 4. นายบัวลอย ฉิมมารักษ์ รองเลขาธิการพรรค
 5. นางศรีวัง เสือทอน เหรัญญิกพรรค
 6. นางวันเพ็ญ ขวัญวงศ์ โฆษกพรรค
 7. นายฉัตรภูมิ อำนาจเหนือ นายทะเบียนพรรค
 8. นายไกรศร ชูเที่ยง กรรมการบริหารพรรค
 9. นางสาวสุริยาพร โพธิ์ศรี กรรมการบริหารพรรค


บุคคลสำคัญภายในพรรค

รัฐมนตรีในรัฐบาลอภิสิทธิ์ 1

พรรคภูมิใจไทยมีรัฐมนตรีในรัฐบาลอภิสิทธิ์ 1 ทั้งหมด คน

รัฐมนตรีว่าการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการ

นโยบายที่พรรคภูมิใจไทยมีส่วนร่วม ได้แก่ โครงการรถเมล์เอ็นจีวี

ส.ส. ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ 1

 1. นายเฉลิมชาติ การุญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสกลนคร เขตที่ 1
 2. นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดอุดรธานี เขตที่ 1
 3. นายณัฐวุฒิ สุขเกษม สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดบุรีรัมย์ เขตที่ 1
 4. นายทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤาชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสกลนคร เขตที่ 1
 5. พ.ต.ท.นุกูล แสงศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดนครสวรรค์ เขตที่ 3
 6. นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสุรินทร์ เขตที่ 1
 7. นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดบุรีรัมย์ เขตที่ 3
 8. นายปัญญา ศรีปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดขอนแก่น เขตที่ 3
 9. นางพัฒนา สังขทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดเลย เขตที่ 1
 10. นายเพิ่มพูน ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 4
 11. นายภิรมย์ พลวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 5
 12. นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 3
 13. นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดบุรีรัมย์ เขตที่ 2
 14. นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดนนทบุรี เขตที่ 1
 15. นายมาโนช เฮงยศมาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดบุรีรัมย์ เขตที่ 1
 16. นายยรรยง ร่วมพัฒนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสุรินทร์ เขตที่ 2
 17. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดบุรีรัมย์ เขตที่ 2
 18. นายเลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสุรินทร์ เขตที่ 3
 19. นายวิเชียร อุดมศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดอำนาจเจริญ เขตที่ 1
 20. นายวีระ รักความสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 3
 21. นายศุภชัย โพธิ์สุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดนครพนม เขตที่ 1
 22. นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดบุรีรัมย์ เขตที่ 3
 23. นายสมนึก เฮงวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดบุรีรัมย์ เขตที่ 1
 24. นายสันทัด จีนาภักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดกาญจนบุรี เขตที่ 2
 25. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดมหาสารคาม เขตที่ 2
 26. นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดศรีสะเกษ เขตที่ 3

เมื่อรวมกับ ส.ส. ของพรรคที่มีตำแหน่งรัฐมนตรีและประธานสภา พรรคภูมิใจไทยมี ส.ส. ทั้งสิ้น 34 คน

อ้างอิง

 1. MCOT
 2. ที่ประชุม ภูมิใจไทย เลือก ชวรัตน์ นั่งหัวหน้าพรรค - Sanook
 3. 'ชวรัตน์'นั่งหน.ภูมิใจไทยตามคาด!!

ข้อมูลอื่นๆ