มาลินี สุขเวชชวรกิจ

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Malinee.jpg

แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2480 ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วนกลุ่ม 2 พรรคประชาธิปัตย์ เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อปี พ.ศ. 2543 เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา, ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหาการก่อเกิดสารพิษ และกากของเสียอันตราย มาตรการควบคุม ป้องกัน แนวทางแก้ไขฟื้นฟู การให้ความรู้แก่ประชาชน และการศึกษาทางสาธารณสุขในด้านสารพิษ, ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างประราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....

แพทย์หญิงมาลินี สมรสกับสมรสกับ นายแพทย์สุนทร สุขเวชชวรกิจ (ทองคง)

แพทย์หญิงมาลินี เป็นสมาชิกรัฐสภาสตรีไทยคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งเป็น เลขาธิการองค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชีย ด้านประชากรและการพัฒนา (Secretary General of Asian Forum of Parliament Asians on population and Development : AFPPD) พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน และเป็นประธานองค์กรสมาชิกรัฐสภาสตรีอาเซียน (Women Asian Inter Parliamentary Organization : WAI-PO) และเป็นกรรมการประจำเครือข่ายรัฐสภา ธนาคารโลก (Board Member of The Parliamentary Network of the World Bank : PNOWB) รวมทั้งเป็นเลขาธิการองค์การสมาชิกรัฐสภาสากลฝ่ายแพทย์ (International Medical Parliament Asians Organization : IMPO) ซึ่งตำแหน่งระดับเลขาธิการและประธานองค์กรรัฐสภาสากลเหล่านี้ แสดงถึงการถูกยอมรับและได้รับการยกย่องอย่างสูงของ สว.มาลินี สุขเวชชวรกิจ จากเวทีสมาชิกรัฐสภานานาชาติ ถือเป็นเกียรติภูมิของประเทศไทยและชาวไทยทุกคน

แพทย์หญิงมาลินี เป็นผู้ที่เรียนดีและมีบุคลิกเป็นผู้นำมาตั้งแต่ครั้งเป็นนักศึกษาแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยได้รับเลือกให้เป็นประธานสโมสรนักศึกษาแพทย์ของศิริราช ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หลายครั้ง ประทับใจใจพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อนักเรียนแพทย์ ทรงมีพระบรมราโชวาทย้ำให้ทุกคนคำนึงถึงบ้านเมืองเป็นหลัก พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงแก่นักเรียนแพทย์ เช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นต้น (ซึ่งท่านเหล่านี้ได้ทดแทนพระยุคลบาทโดยทำประโยชน์แก่ประชาชนเป็นที่ประจักษ์ชัด) พระจริยวัตรของพระองค์เปี่ยมด้วยเมตตา ทรงอนุญาตให้กรรมการนักศึกษาแพทย์ได้ถ่ายรูปร่วมกับพระองค์ทุกครั้งที่เสด็จ พระอัจฉริยภาพของพระองค์ต่อวงการแพทย์ไทยมีมากมาย เช่น ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมที่โรงพยาบาลศิริราช ทรงตั้งคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา เป็นต้น

แพทย์หญิงมาลินี ได้ริเริ่มผลักดันให้จัดระบบพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล (The Institute of Hospital Quality Improvement and Accreditation : HA - Thailand ) ซึ่งเริ่มแนวคิดและเริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2539 จนก่อตั้งเป็นสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ได้สำเร็จเมื่อ พ.ศ. 2542 โดยใช้หลักการสำคัญ 3 ประการ คือ

1. บุคลากรทุกคนต้องทุ่มเท อุทิศตนให้กับการทำงานของโรงพยาบาล (Commitment)

2. ทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team work)

3. มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้ทำงาน (Gold objectives) การกำหนดวิสัยทัศน์ (vistion) และภารกิจ (Mission) ของทุกโรงพยาบาลต้องชัดเจนว่า จะผูกพันกับประชาชนในด้านใด

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยวิสามัญ) เพื่อพิจารณาญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก 7 คน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 แพทย์หญิงมาลินี ได้อภิปรายถึงพฤติกรรม และการแสดงออกของนายสมัคร สุนทรเวช ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการโอ้อวด ยกตนข่มท่าน เกรี้ยวกราดกับสื่อมวลชนที่ตั้งคำถามจี้ใจดำ ว่ามีพฤติกรรมดังกล่าวนั้นในทางการแพทย์ ถือว่าเป็นผู้ที่มีความไม่ปกติทางจิต บกพร่องทางวาจา และสติ ไม่สมควรที่จะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอีกต่อไป ทั้งนี้ แพทย์หญิงมาลินี ได้นำหลักฐานวิชาการทางการแพทย์มายืนยันว่า ในเรื่องวุฒิภาวะนั้น มีทั้งไอคิว และอีคิว เช่น การจ้องมองหน้าสื่อด้วยท่าทีคุกคาม หรือคนที่อายุ 70 กว่าปี แต่ยังอยากได้ของเล่น ถือว่ามีวุฒิภาวะต่ำ ซึ่งมีหนังสือหลายเล่มที่ตนได้อ่าน เช่น เบนนีโต้ มุโสลินี อดีตผู้นำอิตาลี เป็นผู้ป่วยที่บริหารประเทศ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เป็นผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ต้องกินยา 28 ชนิด หรือ อิดี้ อามิน อดีตผู้นำอูกันดา ซึ่งล้านแต่นำพาประเทศชาติไปสู่ความเสียหาย

หลังจากการอภิปรายดังกล่าว นายสมัคร สุนทรเวช และสื่อมวลชนบางราย ได้ออกมาโต้ตอบถึงเรื่องความเหมาะสมและจรรยาบรรณของแพทย์ในการวินิจฉัยโรคต่อผู้สาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ถูกวินิจฉัย แต่แพทย์หญิงมาลินีชี้แจงกรณีนี้ว่า ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสมัคร นั้นไม่มีเจตนาติติง ให้ร้ายนายกรัฐมนตรี แต่ด้วยความที่ตนเป็นแพทย์ เมื่อพบผู้ป่วย ก็ต้องตักเตือน และเมื่อมาทำหน้าที่ในสภา จึงเป็นห่วงผู้นำประเทศ เพราะนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ผู้บริหารธรรมดา ต้องตัดสินใจแน่วแน่ แม่นยำ ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มาเบี่ยงเบน


Contents

ข้อมูลส่วนตัว

 • วันเดือนปีเกิด : 15 กันยายน 2480
 • สถานภาพสมรส : สมรสกับนายแพทย์สุนทร สุขเวชชวรกิจ (ทองคง)
 • ที่อยู่ : 340/165 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 • โทรศัพท์ : 0 5622 2246
 • โทรสาร : 0 5622 5435
 • เว็บไซต์ : แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์, คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอก ด้านการเมืองการปกครอง
 • ประกาศนียบัตร Beekman Downtown Hospital,NYC ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประกาศนียบัตรอายุรกรรมทั่วไป (Residency Training in Internal Medicine )
 • ประกาศนียบัตร ทุนจากองค์การอนามัยโลก WHO จาก Green Lane Hospital ประเทศนิวซีแลนด์, ประกาศนียบัตรอบรมสาขาโรคหัวใจ


ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากน้ำโพ
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10 สาขาเวชกรรมกระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองโรงพยาบาลภูมิภาคกระทรวงสาธารณสุข
 • กรรมการสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย Board Member of Women Medical Association
 • ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล Adviser of the Institute of Hospital Quality Improvement and Accreditation, HA - Thailand
 • กรรมการที่ปรึกษาสมาคมแพทย์แห่งประเทศไทย Adviser Member Council of the Medical Association of Thailand


ประสบการณ์ทางการเมือง

 • 4 มี.ค. 43 - 27 ก.ค. 49 สมาชิกวุฒิสภา นครสวรรค์
 • 26 ม.ค. 51 - ปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • มหาวชิรมงกุฎ


ข้อมูลเพิ่มเติม