รายชื่อพรรคการเมือง

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search

Contents

พรรคการเมืองในปัจจุบัน

เรียงลำดับตามหมายเลขประจำพรรค (สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550)

 1. พรรคเพื่อแผ่นดิน
 2. พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
 3. พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
 4. พรรคประชาธิปัตย์
 5. พรรคพลังเกษตรกร
 6. พรรครักเมืองไทย
 7. พรรคแรงงาน
 8. พรรคเกษตรกรไทย
 9. พรรคประชาราช
 10. พรรคนิติศาสตร์ไทย
 11. พรรคพัฒนาประชาธิปไตย (ลงสส สัดส่วนกลุ่ม 4)
 12. พรรคพลังประชาชน
 13. พรรคชาติไทย
 14. พรรคดำรงไทย (ลงสส สัดส่วนกลุ่ม 4)
 15. พรรคมัชฌิมาธิปไตย
 16. พรรคชาติสามัคคี (ลงสส สัดส่วนกลุ่ม 3)

 1. พรรคความหวังใหม่
 2. พรรคประชากรไทย
 3. พรรคประชามติ
 4. พรรคไทเป็นไท
 5. พรรคพลังแผ่นดินไท
 6. พรรคมหาชน
 7. พรรคคุณธรรม
 8. พรรคราษฏรรักไทย (ลงสส สัดส่วนกลุ่ม 8)
 9. พรรคกฤษไทยมั่นคง
 10. พรรคอยู่ดีมีสุข
 11. พรรคไทยร่ำรวย
 12. พรรคเอกราช (ลงสส สัดส่วนกลุ่ม 1)
 13. พรรคพลังแผ่นดิน (ลงสส สัดส่วนกลุ่ม 1)
 14. พรรคสังคมธิปไตย
 15. พรรคนำวิถี

พรรคการเมืองในอดีต หรือพรรคการเมืองที่ไม่มีบทบาทแล้ว

พรรคการเมืองที่ไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้ง

พรรคการเมืองที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม