สงคราม กิจเลิศไพโรจน์

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Songkran Kit.jpg

สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ เป็นเหรัญญิกพรรค พรรคพลังประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นแกนนำในการจดทะเบียนพรรคเพื่อไทย

Contents

ข้อมูลทั่วไป

 • เกิด 15 มีนาคม 2487
 • สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ 999 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
 • โทรศัพท์ : 0-2384-0525,0-2756-8217
 • โทรสาร : 0-2394-0885
 • e-Mail : songkran_kitlertphaircj@yahoo.com

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ จากสถาบันราชภัฏราชบุรี
 • ปริญญาตรี-นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบัน มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเชีย
 • ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสตร์มหาบัณฑิต จากสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์การทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทลาดพร้าวพลาซ่า จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล

ประสบการณ์ทางการเมือง

 • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ
 • อดีตเลขานุการกรรมาธิการสวัสดิการสังคม
 • อดีตที่ปรึกษาประธานรัฐสภา (ดร.โภคิน พลกุล)
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.โภคิน พลกุล)

อ้างอิง


เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

 • 5 ธันวคม 2538 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

ข้อมูลเพิ่มเติม