สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search

สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 (ส.ส.ร.) เป็นสภาที่มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนี้ ได้รับการสรรหามาจากสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 จำนวน 1982 คน ลงมติคัดเลือกกันเอง เหลือ 200 คน และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ทำการคัดเลือกเหลือ 100 คน แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เพื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้า ฯ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ประธาน คมช. เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สัดส่วนของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ มาจากบุคคลใน

 • ภาครัฐ 28 คน
 • ภาคเอกชน 27 คน
 • ภาคสังคม 23 คน
 • ภาควิชาการ 22 คน

หากจำแนกตามภูมิภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ 10 คน ภาคกลาง 68 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 คน และภาคใต้ 10 คน

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จะคัดเลือกกันเองให้เหลือ จำนวน 25 คน และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติจะคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอีก 10 คน รวมเป็น 35 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ในปี 2550 สื่อมวลชนประจำรัฐสภาได้ตั้งฉายาว่า "แสบสนิท ศิษย์คมช." เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2549 ได้กำหนดที่มาของส.ส.ร.ให้มาจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆที่เรียกว่า "สมัชชาแห่งชาติ" จำนวน 2,000 คน ให้เลือกกันเองเหลือ 200 คน แล้วนำมาให้ คมช.คัดเหลือ 100 คนเพื่อมาทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งส.ส.ร.100 (บวก10 กมธ.ยกร่างฯ) ก็ได้ตอบแทนคมช.ด้วยการพ่วงมาตรา 309 ซึ่งเป็นมาตราสุดท้ายในบทเฉพาะกาลให้ยกเว้นความผิดที่คมช.ได้กระทำมาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "นิรโทษกรรม" พฤติกรรมที่แสบซ่าของส.ส.ร.ยังถูกกล่าวขวัญจากการทำงานที่ขัดกันเอง ข่าวซื้อเก้าอี้ประธานกรรมาธิการ และสุดท้ายมีความความไม่โปร่งใสในการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ [1]

Contents

รายชื่อสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

 1. นายกนก โตสุรัตน์
 2. นางกรรณิการ์ บันเทิงจิตร
 3. นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกูล
 4. นายกล้านรงค์ จันทิก
 5. นายการุณ ใสงาม
 6. นายกิตติ ตีรเศรษฐ
 7. นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม - รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 2
 8. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
 9. นายคมสัน โพธิ์คง
 10. นายจรัญ ภักดีธนากุล
 11. นายจรัส สุวรรณมาลา
 12. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
 13. นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
 14. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
 15. นาย ช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง
 16. นายชนินทร์ บัวประเสริฐ
 17. นายชวลิต หมื่นนุช
 18. นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์
 19. นายชาติชาย แสงสุข
 20. นายชาลี กางอิ่ม
 21. นายชำนาญ ภูมิสัย
 22. นายชูชัย ศุภวงศ์
 23. นายโชคชัย อักษรนันท์
 24. นายไชยยศ เหมะรัชตะ
 25. นางดวงสุดา เตโชติรส
 26. นายเดโช สวนานนท์ - รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 1
 27. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
 28. พลตำรวจโทธรรมนิตย์ ปิตะนีละบุตร
 29. นายธวัช บวรนิชยภูร
 30. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
 31. นายธีรวัฒน์ ร่มไทรทอง
 32. นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
 33. นายนรนิติ เศรษฐบุตร - ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
 34. นายนิตย์ วังวิวัฒน์
 35. นายนิมิต ชัยจีระธิกุล
 36. นายนุรักษ์ มาประณีต
 37. นายปกรณ์ ปรียากร
 38. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
 39. นายประพันธ์ นัยโกวิท
 40. นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ
 41. นายประสงค์ พิทูรกิจจา
 42. นายปริญญา ศิริสารการ
 43. นางพรรณราย แสงวิเชียร
 44. นางสาวพวงเพชร สารคุณ
 45. นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ
 46. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
 47. พลเรือเอกพีรศักดิ์ วัชรมูล
 48. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
 49. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น
 50. นายมนตรี เพชรขุ้ม
 51. นางมนูญศรี โชติเทวัณ
 52. นายมานิจ สุขสมจิตร
 53. พลตำรวจเอกมีชัย นุกูลกิจ
 54. นายรัฐ ชูกลิ่น
 55. นางรุจิรา เตชางกูร
 56. นายวรากรณ์ สามโกเศศ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)
 57. นายวัชรา หงส์ประภัศร
 58. นายวิชัย รูปขำดี
 59. นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์
 60. นายวิชัย ศรีขวัญ
 61. นายวิชา มหาคุณ
 62. นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์
 63. นายวิทยา คชเขื่อน
 64. นายวิทยา งานทวี
 65. นายวิทวัส บุญญสถิตย์
 66. นายวีนัส ม่านมุงศิลป์
 67. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
 68. นายวุฒิสาร ตันไชย
 69. นายศรีราชา เจริญพานิช
 70. นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
 71. นายศักดิ์นรินทร์ เขื่อนอ้น
 72. นายศิวะ แสงมณี
 73. นายเศวต ทินกูล
 74. นางสดศรี สัตยธรรม
 75. นายสนั่น อินทรประเสริฐ
 76. นายสมเกียรติ รอดเจริญ
 77. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
 78. นายสมชัย ฤชุพันธุ์
 79. นายสมยศ สมวิวัฒน์ชัย
 80. นายสวัสดิ์ โชติพานิช
 81. นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
 82. นายสวิง ตันอุด
 83. นายสามขวัญ พนมขวัญ
 84. นายสุนทร จันทร์รังสี
 85. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
 86. นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล
 87. นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์
 88. นายเสรี นิมะยุ
 89. นายเสรี สุวรรณภานนท์
 90. นายหลักชัย กิตติพล
 91. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
 92. นายอภิชาติ ดำดี
 93. นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์
 94. นายอรัญ ธรรมโน
 95. นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์
 96. นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์
 97. นางอังคณา นีละไพจิตร
 98. นางสาวอาภา อรรถบูรณ์วงศ์
 99. นายอุทิศ ชูช่วย
 100. นายโอภาส เตพละกุล
 101. นายโอรส วงษ์สิทธิ์ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 แทนนายวรากรณ์ สามโกเศศ)

สภาร่างรัฐธรรมนูญ ชุดอื่นๆ

สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นี้ถือเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญคณะที่ 4 ของประเทศไทย ก่อนหน้านี้ เคยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้

อ้างอิง

 1. http://www.matichon.co.th/khaosod/view_newsonline.php?newsid=TVRFNU9Ea3hOVGd6TVE9PQ

แหล่งข้อมูล