สมชาย วงศ์สวัสดิ์

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Somchar Vong.jpg

สมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม และปลัดกระทรวงแรงงาน ปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ภายหลังจากการที่นายสมัคร สุนทรเวช ถูกคดีชิมไปบ่นไปส่งผลให้ต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เขาได้รับการโหวตให้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน ด้วยคะแนน 298 เสียง โดยที่นายสมัคร สุนทรเวช ไม่ได้ลงคะแนนเสียงเนื่องจากมาไม่ทัน[1]

กล่าวได้ว่าการที่เขาได้รับการผลักดันสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นผลมาจากการผนึกกำลังกันระหว่าง กลุ่มอีสานพัฒนา กลุ่มภาคกทม. และ กลุ่มวังบัวบาน และมีชัยเหนือ แก๊งออฟโฟร์ ในศึกภายในพรรคพลังประชาชน

นายสมชายพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชน (พปช.) พรรคชาติไทย (ชท.) และพรรคมัชฌิมาธิปไตย (มฌ.) พร้อมตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคทั้ง 3 พรรคนั้น เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม เวลา 14.00 น.

Contents

ครอบครัว

 • วันเกิดวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2590 ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช[2]
 • ที่อยู่ : อยู่บ้านเลขที่ 100/159 ซอย 23/2 หมู่บ้านชลลดา ถนนบางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง จ.นนทบุรี

สมรสกับนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ (น้องสาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) มีบุตร 3 คน

 1. นายยศธนัน วงศ์สวัสดิ์
 2. นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์
 3. นางสาวชยาภา วงศ์สวัสดิ์

การศึกษา

 • ปี 2513 นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2516 เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปี 2539 ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
 • ปี 2545 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน (รวมประสบการณ์การทำงานทางการเมือง)

 • ปัจจุบัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน, กรรมการเนติบัณฑิตไทยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
 • มี.ค.-ก.ย.49 ปลัดกระทรวงแรงงาน
 • พ.ย.42-มี.ค.49 ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • ปี 2541 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • ปี 2540 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 2
 • ปี 2536 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3
 • ปี 2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี
 • ปี 2532 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี
 • ปี 2531 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี
 • ปี 2530 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
 • ปี 2529 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา
 • ปี 2526 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย
 • ปี 2520 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่
 • ปี 2519 ผู้พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม่
 • ปี 2518 ผู้พิพากษาประจำกระทรวง
 • ปี 2517 ผู้ช่วยผู้พิพากษา กระทรวงยุติธรรม
 • ปี 42- 49 ประธานกรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์
 • ประธานการมการ ตรวจสอบทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
 • กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 • กรรมการ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
 • กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
 • กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)
 • กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)
 • กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
 • กรรมการ คณะกรรมการอัยการ (กอ.)
 • กรรมการ คณะกรรมการตุลาการ
 • กรรมการ คณะกรรการข้อมูลข่าวสารแห่งชาติ
 • กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

 • ปี 2542 เหรียญจักรพรรติมาลา (จ.ม.ร.)
 • ปี 2540 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • ปี 2535 มหาวชิรมงกุฎไทย(ม.ว.ม.)
 • ปี 2532 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • ปี 2529 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • ปี 2527 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • ปี 2523 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

ข้อมูลอ้างอิง

 1. ส.ส.เทคะแนนให้"สมชาย"นั่งนายกฯ 298เสียง ชนะ "อภิสิทธิ์"ได้163 เสียง งดออกเสียง 5 "สมัคร"มาไม่ทันโหวต
 2. พลิกประวัตินายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ของประเทศไทย "สมชาย วงศ์สวัสดิ์"