สำนักนายกรัฐมนตรี

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search

สำนักนายกรัฐมนตรี (The Prime Minister's Office)

อำนาจหน้าที่

สำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารกิจพิเศษ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือที่มิได้อยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะ

โครงสร้าง

ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วนรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

องค์การมหาชนภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

โครงสร้างองค์กรของสำนักนายกรัฐมนตรี