สิงห์ดำ

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Black lion.jpg

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และเป็น 1 ใน 4 คณะแรกตั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดทำการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก

Contents

ประวัติ

มีเค้ากำเนิดมาตั้งแต่โรงเรียนฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนในสมัยรัชกาลที่ 5 และได้ยกเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ในสมัยรัชกาลที่ 6 จนกระทั่งเป็น 1 ใน 4 คณะแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า "คณะรัฐประศาสนศาสตร์" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์" ในปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลได้ให้โอนคณะดังกล่าวไปขึ้นต่อ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ (ต่อมาภายหลัง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ถูกโอนไปเป็นส่วนหนึ่งของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) ครั้นวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2491 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก ครั้ง คณะรัฐศาสตร์ได้พัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน บุกเบิกความเป็นสมัยใหม่ทางวิชาการ ไม่เฉพาะในสาขารัฐศาสตร์ แต่ในสาขาสังคมศาสตร์อื่น ๆ ด้วย จนกระทั่งบางสาขาพัฒนามาก จึงจำเป็นต้องแยกเป็นคณะต่างหาก คือ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และ คณะนิเทศศาสตร์

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ประจำคณะ ได้แก่ "สิงห์ดำ" โดย "สิงห์" หมายถึง ผู้ปกครองดั่งราชสีห์ผู้เป็นจ้าวแห่งป่า และ "สีดำ" หมายถึง สีแห่งศอของพระศิวะที่ดื่มยาพิษเพื่อปกป้องมวลมนุษย์ ดังนั้น สิงห์ดำ จึงมีหมายความว่า การเป็นนักปกครองจะต้องเสียสละเพื่อมวลชน

คำขวัญ

เจ้าเป็นสิงห์เจ้าจงหยิ่งในสิงห์ศักดิ์ เจ้าเป็นนักรัฐศาสตร์องอาจหาญ กอปรกรรมดีให้จีรังยั่งยืนนาน มุ่งสมานใจรักสามัคคี

จงรู้จักใช้วิชาหาประโยชน์ รู้จำแนกคุณโทษให้ถ้วนถี่ จงทำตนให้คนเห็นเป็นผู้ดี ถ้าเจ้ามีใจจริงเป็นสิงห์ดำ

หน่วยงานและหลักสูตร

ภาควิชาการปกครอง

 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการปกครอง
 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการปกครอง (ภาคปกติ)
  • สาขาวิชาการปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
 • หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคปกติ)
  • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคนอกเวลาราชการ)
 • หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • หลักสูตรสังคมวิทยามหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สาขาวิชามานุษยวิทยามหาบัณฑิต
  • สาขาสังคมวิทยามหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)
 • หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)
  • สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ)
 • หลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์

บุคลากรที่มีชื่อเสียง

ดูเพิ่ม