สิงห์ทอง

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Golden lion.jpg

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Faculty of Political Science Ramkhamhaeng University) ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2516 ในระยะแรกได้เปิดสอนเป็นสาขารัฐศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2515

Contents

รายชื่อคณบดี

รายนามคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

 1. นายบรรพต วีระสัย (จิรโชค วีระสย) 25 มกราคม พ.ศ. 2518 – 14 มิถุนายน พ.ศ. 2520
 2. นายสุขุม นวลสกุล 27 มิถุนายน พ.ศ. 2520 - 30 กันยายน พ.ศ. 2523
 3. นายศิโรตม์ ภาคสุวรรณ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 - 1 มีนาคม พ.ศ. 2526
 4. นายสุรพล ราชภัณฑารักษ์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2526 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528
 5. นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2530
 6. นายวิทยา นภาศิริกุลกิจ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2530 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2531
 7. นายวิเชษฐ เทพเฉลิม 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
 8. นายสนธิ์ บางยี่ขัน 1 ธันวาคม พ.ศ. 2533 - 30 กันยายน พ.ศ. 2536
 9. นายเสถียร หอมขจร 16 ธันวาคม พ.ศ. 2536 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2538
 10. นายนิยม รัฐอมฤต 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
 11. นายพรชัย เทพปัญญา 8 มิถุนายน พ.ศ. 2541 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543
 12. นายพรชัย เทพปัญญา (สมัยที่ 2 ) 17 ตุลาคม พ.ศ. 2543 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2547
 13. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 16 มกราคม พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน


จำนวนอาจารย์และพนักงานอาจารย์

ใน ปี 2515 เมื่อครั้งที่ตั้งคณะใหม่ๆมีอาจารย์ประจำอยู่จำนวน 14 คน ปัจจุบันมีบุคลากรสายอาจารย์จำนวน 59 คน และมีเจ้าหน้าจำนวนกว่า 123 คน

คณะรัฐศาสตร์

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 • Bachelor of Political Science Program
  • ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
  • Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.)

ประกอบด้วย 3 ภาควิชา คือ

 1. ภาควิชาการปกครอง
 2. ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 3. ภาควิชาการบริหารรัฐกิจ

ดำเนินการสอน 3 แผน หรือ 3 plan คือ

 • แผนที่ 1 (Plan A) เป็นกลุ่มวิชาการปกครอง
 • แผนที่ 2 (Plan B) เป็นกลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • แผนที่ 3 (Plan C) เป็นกลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ
 • แผนที่ 4 (Plan D) เป็นกลุ่มวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

โครงการการศึกษาต่างๆของคณะรัฐศาสตร์

 • โครงการรัฐศาสตร์ภาคพิเศษ
 • โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนโยบายสาธารณะ สำหรับนักบริหาร
 • โครงการรัฐศาสตร์ สำหรับนักบริหาร
 • โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางการเมือง
 • โครงการรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน
 • โครงการสหวิทยาการ
 • โครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการเมือง

สัญลักษณ์ประจำคณะ

 • สัญลักษณ์ คือ สิงห์ทอง
 • สีประจำคณะ คือ สีแดง
 • ต้นไม้ประจำคณะ คือ ต้นสุพรรณณิการ์
 • คำขวัญ คือ รัฐศาสตร์ สามัคคี เราพี่น้องกัน

หน่วยงานวิจัยทางคณะรัฐศาสตร์

 • ศูนย์เอเชียอาคเนย์ศึกษา
 • ศูนย์เอเชียตะวันออกศึกษา

รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่จบจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 1. นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ปัจจุบัน)
 2. นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง (ปัจจุบัน)
 3. นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (ปัจจุบัน)
 4. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (ปัจจุบัน)
 5. นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ปัจจุบัน)
 6. นายวิเชียร พุฒวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ปัจจุบัน)
 7. นายสมชัย สหสันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (ปัจจุบัน)
 8. นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปัจจุบัน)
 9. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ปัจจุบัน)

รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ที่จบจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 1. นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หลักสูตรการศึกษา

ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดทำการเรียนการสอนใน 5 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

 • ปริญญาตรี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
 • ปริญญาโท
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • ปริญญาโท (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและเอกชน
  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร
  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ (MPM)
  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการการจัดการทางการเมือง
 • ปริญญาเอก
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลอ้างอิง