หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Ufu.gif

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2526 เพื่อเป็นหน่วยบังคับบัญชากำลังรบพิเศษทั้งปวงแทนศูนย์สงครามพิเศษ มีภารกิจเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ ตั้งแต่การวางแผน อำนวยการ กำกับการฝึกศึกษา และ การปฏิบัติการ เป็นหน่วยหวังผลทางยุทธศาสตร์ มีบทบาทในการออมกำลังและชดเชยอำนาจการรบที่เสียเปรียบ

Contents

ที่ตั้งหน่วย

  • ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ใน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เครื่องหมายหน่วย

  • ตัวอักษร U สงครามนอกแบบ (Unconventional Warfare) ซึ่งเป็นภารกิจของหน่วย
  • ปีกและร่ม ความสามารถในการส่งทางอากาศ อันเป็นจุดเริ่มต้นของหน่วย
  • ดาวสามดวง อัตรากำลังของหน่วยระดับกองทัพภาคมีผู้บัญชาการยศพลโท
  • สีดำที่ตัวยู ภารกิจภายใต้การปิดลับที่ไม่เปิดเผย
  • สีฟ้าที่พื้น ขอบเขตอันกว้างไกลตามภารกิจของหน่วย

ประวัติหน่วย

กองทัพบกเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของปฏิบัติการสงครามพิเศษที่ สามารถเผชิญและลดภัยคุกคามจากภายนอกประเทศได้ จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยรบพิเศษขึ้นเป็นหน่วยแรก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2497 ที่บ้านป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี หน่วยรบพิเศษของกองทัพไทย ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2497 ในนามของกองพันทหารพลร่ม ที่ตั้ง ณ บ้านป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งมี พ.ต.เทียนชัย สิริสัมพันธ์ เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันทหารพลร่มในยุคแรกได้ปฏิบัติภารกิจ ตามแผนงานโครงการของกองทัพบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนประชาชนต่างก็ประจักษ์ถึงขีดความสามารถของกองพันทหารพลร่มในเรื่อง การรบ การกระโดดร่ม การช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆ และป้องกันประเทศจากภัยคุกคามของลักธิคอมมิวนิสต์ ขณะเดียวกันความต้องการที่จะใช้หน่วยทหารพลร่มปฏิบัติภารกิจมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้หน่วยรบพิเศษได้รับการปรับปรุงพัฒนามาโดยลำดับ จากกองพันทหารพลร่มได้รับพิจารณาให้ขยายกำลังเป็น กองรบพิเศษ(พลร่ม) และต่อมาได้มีการขยายกำลังเป็นระดับกองพล คือ ศูนย์สงครามพิเศษ เพื่อเป็นศูนย์ทางวิทยาการและศูนย์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ มีหน้าที่ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ฝีกอบรม และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ

หน่วยงานในบังคับบัญชา


ข้อมูลเพิ่มเติม