ไพโรจน์ พลเพชร

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search

นายไพโรจน์ พลเพชร (Mr.Phairoj Pholphet) สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่มในภาคฐานทรัพยากร:ฐานทรัพยากร เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2498

Contents

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ติดต่อ

 • 109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตำบลสามเสนนอก อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2275-4231-3 โทรสาร 0-2275-4230

มือถือ 08-1918-1215

E-mail : phairoj@nesac.go.th

อาชีพปัจจุบัน

 • นักพัฒนา (เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.))

ประสบการณ์

 • คณะอนุกรรมการยกร่างนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน
 • กรรมการสรรหา คณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม (กทช.)
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของสภาผู้แทนราษฎร
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายป่าชุมชนของสภาผู้แทนราษฎร
 • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของวุฒิสภา
 • ทำงานวิจัยเรื่องประชาพิจารณ์ในสังคมไทย การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ เรื่อง สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • ฯลฯ

คำสัมภาษณ์ของนายไพโรจน์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด [1]

ผมทำงานองค์กรสิทธิมนุษยชนถึง 9 องค์กร อาทิ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม มูลนิธิประสานวัฒนธรรม คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนา เอกชน เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นต้น และมีสถาบันศึกษา 1 สถาบันคือ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ

คอป.

นายไพโรจน์ มีชื่อเป็นหนึ่งใน คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ชุดที่มีนายคณิต ณ นคร เป็นประธาน แต่หลังรายชื่อกรรมการถูกเปิดเผยออกมา นายไพโรจน์ได้ประกาศถอนตัว โดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกับนายคณิต และนายไพโรจน์ต้องการสืบสวนข้อเท็จจริงในการทำงานที่เป็นอิสระจาก คอป. ด้วย

โดยร่วมทำโครงการพิเศษสืบค้นความจริงเหตุการณ์เมื่อเดือนเม.ย.-พ.ค.2553 รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทั้งหมด เพื่อทำเป็นรายงาน เจตนาต้องการให้เป็นรายงานคู่ขนานกับหน่วยงานรัฐ รวมทั้งกรรม การอิสระด้วย ตรงนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ไม่รับ ผมต้องการทำงานแยกออกจากกันเพื่อให้เป็นอิสระ สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้

ทีมงานของอาจารย์คณิต ทาบทามมา ผมเรียนท่านตั้งแต่ต้นว่าผมมีภารกิจ โอกาสเข้าร่วมคงยาก แต่ยังไม่ได้คุยในรายละเอียดเนื้องานว่าภารกิจของผมคืออะไร อาจารย์อาจเข้าใจว่ามันเป็นภารกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภารกิจในโครงการสืบหาความจริงในเหตุการณ์ ตอนหลังได้คุยเรื่องนี้อย่างละเอียด

หลังจากมีชื่อผมไปแล้ว เรียนท่านว่าถ้าผมทำงาน 2หน้าที่ในคราวเดียวกัน เรื่องเดียวกันคงเป็นไปไม่ได้ มัน จะทำให้รายงานโครงการของผมสูญเสียความเป็นอิสระ หรือของอาจารย์ก็สูญเสียความเป็นอิสระจากผมไปด้วย

ตรงนี้จึงเป็นเหตุผล อาจารย์ก็ยอมรับ เรื่องนี้ขอชี้แจงว่า ผมไม่ได้รับเป็นกรรมการ มันจึงไม่ใช่การลาออก[2]

อ้างอิง

 1. ข่าวสด:สัมภาษณ์ ไพโรจน์ พลเพชร ค้น"ความจริง-ตีแผ่"เหตุสลายม็อบ
 2. ข่าวสด:สัมภาษณ์ ไพโรจน์ พลเพชร ค้น"ความจริง-ตีแผ่"เหตุสลายม็อบ